Cur i Gníomh iPad do Bhliain 1 2017/18

Siopa Wriggle

Tá an siopa Wriggle ar oscailt anois. Brón orainn faoin mhoill, tá córas nua tar éis teacht i bhfeidhm ó Apple agus cuir na h-athruithe roinnt moill ar Wriggle. Nuair a lorgaíonn an siopa cód don scoil úsáid an uimhir seo 66531155 (roghnaigh, agus cóipeáil an uimhir seo anois sula dtéann tú chuig an siopa agus ansin is féidir é a ghreamú sa bhosca cuí ar suíomh wriggle). Siopa ar fáil anseo (roghnaigh ORDER ONLINE ansin ar lch wriggle): www.wriggle.ie

The Wriggle store is now open. Apologies for the delay, Apple have made a lot of changes to how schools purchase ipads and these changes caused Wriggle some delay. When you go to the store site you will be asked for a school code. Please use 66531155. (You can select and copy it here before you click on the store link below and then paste into the appropriate box on the store page.) Store link here (click on ORDER ONLINE when you get to the wriggle page): www.wriggle.ie

Suirbhé maidir le iPad an bhliain seo chugainn

Má tá do mhac ag teacht go Coláiste Eoin i 2017/18 ar mhiste leat an suirbhé seo a líonadh maidir le iPad (dhá cheist gairid)

Tabhair do ríomhphost anseo más mian leat go gcoinneofar suas chun dáta le heolas faoi iPad thú.

If your son is coming to Coláiste Eoin next year could you please fill out this short survey (two short questions)

Give your email address here if you would like to be kept up to date regarding iPads

Athruithe i mbliana i leith BYOD (Bring your own device)

De bharr athruithe sa tslí ina ndáileann Apple ipad ar scoileanna anois, ní féidir leis an scoil ipad a ligint isteach sa scoil nach gceannaítear trí Wriggle. Sa tslí sin beidh smacht níos mó ag an scoil agus ar thuistí ar cad a dhéanann na daltaí ar an ipad. Seo hé an fógra ó Wriggle:

Apple have recently made some important changes which have impacted how student iPads are managed and deployed. Going forward, our IT partner, Wriggle, will need to utilise more sophisticated device management methodologies. This will enable our 1:1 Mobile Learning Programme to move in a positive direction to further enhance the benefits it can offer to teaching and learning and allow us to comply with pending data protection legislation. It will also help ensure the iPad is used for educational purposes only.

However, these changes mean that, from a technical perspective, devices purchased outside of the Wriggle Store will not be able to be part of the scheme. Wriggle have always worked with schools and parents to allow students to 'bring their own device' if they already had a suitable iPad, but going forward they will not be able to offer this option. 

Pacáiste Wriggle do Thuistí

Seo thíos roinnt eolais phraicticiúil do thuistí agus daltaí maidir le cur i gníomh na n-iPad i mbliain 1 2017.

Some practical information for parents regarding the iPad implementation for first years in september 2017.

Pacáiste Wriggle do Thuistí - Wriggle's Parent's Pack

 

Sampla de ríomhleabhar in úsáid ar an iPad

An example of an ebook in use cliceáil anseo.

 

Dátaí tábhachtacha:

Oscailt an tsiopa Wriggle ar-líne (Wriggle's online shop opening date): 5 Meitheamh (5thJune)

Dúnadh an tsiopa Wriggle (Closing Date): 26 Iúil (26th July)

(Nóta: beidh costas níos airde ar iarratais tar éis an dáta seo

There is an extra charge for submissions past this date)

Dáileadh na n-ipad ar dhaltaí bhliain 1 (iPad Deployment date for first years): 4 Méan Fhómhair

 

Polasaithe

Tá cóip anseo de Pholasaí na scoile maidir le hÚsáid Inghlactha iPad (PUII). Is gá é seo a léamh agus a bheith sínithe ag an tuismitheoir agus an dalta sula ndáiltear na n-iPad i mí Meán Fhomhair. Seolfar cóipeanna sa phost chomh maith. Tá an Pholasaí do úsáid inghlactha (PUI) TFC go ginireálta inata anseo freisin mar eolas.

The school's Policy re Accetable Use of iPads (PUII) can be downloaded here. It must be read and signed by parents and students before the iPads are deployed in September. Copies will be sent by post as well. The Policy for Acceptable Use (PUI) of ICT in the school in general is also included here for reference.

Wriggle - Siopa Ar Líne 

Siopa Wriggle 5 Meitheamh - 26 Iúil cliceáil anseo

Wriggle online shop from 5th June - 26th July  click here.

 

Cé hiad Wriggle?

Who are Wriggle? Cliceáil anseo

 

Ceisteanna agus Freagraí

FAQ

Liosta Ceisteanna agus freagraí anseo. Muna bhfuil freagra do cheist ansin is féidir é a chur anseo.

Here is a link to our FAQ page. If you have questions that are not answered there feel free to ask here.

 

Nascanna Úsáideacha

Roinnt mholtaí do thuistí faoi conas iPad a úsáid chun cur le h-oideachas an dalta

Some advice for parents to help students to use ipads to enrich their education - anseo

 

Leathanach Ceisteanna agus Freagraí do thuistí ag Wriggle 

Wriggle's own FAQ for parents - anseo

 

Bí ar an eolas faoi úsáid ciallmhar an idirlíon agus do pháiste - Webwise

Stay informed about sensible internet use and your child - Webwise